Het Stedelijk Energieplan

Elke gemeente moet van het Rijk een Stedelijk Energieplan maken. Daarin staat welke  vormen van schone energie er voor de stad geschikt zijn en in welke wijken we beginnen met de overgang op een schone energiebron.

Het Stedelijk Energieplan geeft een overzicht van alle bronnen en warmtenetten in de stad, en de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de uitvoering. Het geeft geen kant-en-klare oplossingen. Het is de start van een proces waarin alle partners in de stad intensief samenwerken en zo nodig worden bijgestuurd.

Skyline Den Haag

Den Haag kiest in het ontwerp Stedelijk Energieplan voor lokale bronnen en bestaande technieken. Dat zijn elektriciteit, geothermie, aquathermie en restwarmte. Lokale bronnen leveren met voorrang aan Haagse warmteklanten. Nieuwe technieken worden eerst doorontwikkeld, voordat ze kunnen worden toegepast. Het streven is de komende jaren 25.000 tot 30.000 bestaande woningen van duurzame energie te voorzien of ze hierop voorbereiden.

Samenwerken

De gemeente werkt samen met alle bewoners en ondernemers die hun huis of (bedrijfs)pand willen verduurzamen, met de vele bewonersinitiatieven, bedrijven en organisaties in onze stad. Elke wijk maakt een wijkenergieplan waarin staat welke energiebronnen het meest geschikt zijn en in welk tempo de wijk overgaat. In 10 Groene Energiewijken is gestart met het opstellen van zo’n plan.

Schone energiebronnen 

Den Haag kent al veel bewoners die alleen of samen met buren of wijkbewoners aan de slag zijn met energiebesparing en al zijn overgegaan op schone energie. Ook zijn er in Den Haag veel natuurlijke bronnen. Zo wordt er hard gewerkt aan de eerste geothermiecentrale aan de Leyweg en worden er nog eens drie nieuwe locaties onderzocht.

Stedelijk Energieplan

De gemeente is met bewoners, bedrijven en andere partners in de stad in gesprek gegaan over het energieplan. Op basis van deze gesprekken is het Stedelijke Energieplan aangescherpt en definitief gemaakt. Het plan is aan de gemeenteraad aangeboden en vastgesteld.

De Regionale Energiestrategie

In het klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten aan de slag gaan met de energietransitie. Maar energie en klimaat houden niet op bij onze gemeentegrens. Daarom stelt iedere regio een eigen Regionale Energiestrategie (RES) op. De gemeente Den Haag werkt hierin samen met 22 omliggende gemeenten, de provincie Zuid-Holland en 4 waterschappen. Samen onderzoeken we de mogelijkheden om elektriciteit, warmtevraag en brandstoffen te verduurzamen. Het streven is een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen.

RES 1.0

Inmiddels heeft onze regio een eerste versie van de Regionale Energiestrategie opgesteld: de RES 1.0. Op 1 juli 2021 is de RES 1.0 aangeboden aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL en het Nationaal Programma RES bestuderen nu alle regionale energiestrategieën om tot een totaalbeeld te komen.